ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದುತ್ತರ!

ಸಖೀ,
ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಂಪಾಗಿ ಇರುವನೇಕೆ:
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ನಗುತಾ ಉತ್ತರಿಸದಳಾಕೆ;
ಮಿಂದು ಬರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತಂಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ?
ಇರುಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಗರದಲಿ ಮೀವಾತನೂ ತಂಪಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ?

Advertisements

ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಂದುತ್ತರ! ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ತಾಯಿಯ ಉತ್ತರಗಳೇ ಹಾಗೆ, ಅವು ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತನ್ನು ಮನದಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಥಟ್ಟನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವು. ಮಗುವು ಮಿಂದರೆ, ಅದರ ಮನಕೂ ತಂಪು ಮೈಗೂ ಹಿತ ಎಂದು ಆಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: