ನಿಲುವೆಯಾ ನೀನು?

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಂದವಾಗಿ ನೀನಿಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಬಚಾವಾಗಿರುವೆ ನೀನು, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನೂ
ಇತರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಂದವಾದೊಡೆ, ಅನ್ಯರರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೊಡೆ ನಿಲುವೆಯಾ ನೀನು?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: