ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೀಳು!

ಸಖೀ,
ಪರರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಒಡ್ಡದಿರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನು ಎಂದಿಗೂ
ಪೈಪೋಟಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ ಇರಲಿ, ನಿನ್ನದೇ ನಿನ್ನೆಯ ಜೊತೆ ಇಂದಿಗೂ
ಇನ್ನಾರಿಗೋ ಬಳಸುವ ಯುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಲುವುದು ನಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ
ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕುಗ್ಗಿದರೆ ಈ ಬಾಳು ಸೋಮಾರಿಗಳ ಬಾಳಿಗೂ ಕೀಳು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: