ಜೊಳ್ಳು ತುಸುವೇ ಇರಲಿ!

ಸಖೀ,
ಸೃಜನಶೀಲೆಯಾಗಿರು ಸದಾ ಹೊಸಹೊಸತು ಹುಟ್ಟಿಬರುತಿರಲಿ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಮನವ ತಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನರನಾಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ;

ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಂಥನಗೈ ಒಡಲಾಳದಿಂದ ಸೃಜಿಸಿ ಬರಲಿ
ಭಾವಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಪದ ಓದುವ ಮನಕೆ ಮುದನೀಡುವಂತಿರಲಿ:

ಪ್ರೌಢತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವಾಗ ಭಾವಭಾರದಿಂದ ಮೇಲೇಳದಿರಲಿ
ಬೀಸುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಬೇರೆಯಾಗುವ ಜೊಳ್ಳು ತುಸುವಷ್ಟೇ ಇರಲಿ!

Advertisements

One Response to ಜೊಳ್ಳು ತುಸುವೇ ಇರಲಿ!

  1. anantharamesh ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಜೊಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಸಾಲುಗಳು.. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: