ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನೆಮಾಡಿದ ಮನದಲ್ಲಿ
ಶಾಶ್ವತ ದ್ವೇಷ ಮನೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
ಶಾಶ್ವತ ದ್ವೇಷ ಮನೆಮಾಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಆ
ಮೊದಲು ಇದ್ದುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಲ್ಲ!

(***ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ)

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: