ಜೀವನಪಾಠ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನಾಪ್ತರೋರ್ವರ ಮನಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೋವಾಗಿದೆಯೆಂಬ
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ, ನಿನ್ನ ಮನಕಾದ ನೋವಿನ ಅರಿವಾಗಿತ್ತು ನನಗಂದು;
ಮರುಮಾತಿಲ್ಲದೇ ನಾನವರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮೀರ್ವರ ಮನಗಳಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ
ನೋವನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ದೆ, ಜೀವನಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿನಗಿಂದು?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: