ಅಗೌರವ ನಿನಗೂ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೆಲ್ಲಾ
ನಾನೂ ಗೌರವ
ನೀಡಬೇಕೆಂಬ
ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸರಿಯಾದುದೇ
ಆಗಿದೆ;

ನನ್ನ ಆಪ್ತರಿಗೂ
ನೀನು ಗೌರವ
ನೀಡಬೇಕು
ಅನ್ನುವುದನ್ನು

ನೀನು ಇನ್ನೂ
ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: