ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ!

ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ
ಹಳೆನೆನಪುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ

ಈ ನೋವುಗಳನ್ನು ಗೀತೆಗಳನ್ನಾಗಿಸಿ ಹಾಡಿಬಿಡು
ಹಳೆಯ ರಾಗಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇವೆ

||ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ||

ನೀನನಗೆ ನಾನಿನಗೆ ಹೇಳಲು ಉಳಿದಿದೆ ಇನ್ನೇನು
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೂ ಮರುಳಾಗಿದೆ ನನ್ನದೂ ಆಗಿದೆ

||ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ||

ನಗರದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಮಾತು ಹರಡಿದೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತೂ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತೂ ಇದೆ

||ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ||

ಮಧುಶಾಲೆಯ ಮಾತೇಕೆ ಆಡುವೆ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಂದು
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿನಗೂ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದೆ

||ನೋವಿನ ಖಜಾನೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ||

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: