ಪುಸ್ತಕಗಳಾಚೆಗೂ…!

ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡು ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲೂ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆದು ನೋಡು
ಜೀವನವನ್ನರಿಯಲು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಚೆಗೂ ನೀನೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿ ನೋಡು.

ಆ ತಾರೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೊಳಗೆ ಬೆಳಗಲು ಬಿಡು
ಅವುಗಳಿಗೂ ರೂಪಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ
ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೂ ಹೃದಯವಿದೆ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಇದೆ ನೋಡು
ತಂದು ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ-ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನೋಡು

ನಮ್ಮ ನೋಟವರಿತ ಅಂತರ ಸುಳ್ಳಾಗಿರಲೂಬಹುದು
ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಿಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಕೈಚಾಚಿ ನೋಡು
ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಾಡು ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆದು ನೋಡು
ಜೀವನವನ್ನರಿಯಲು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಾಚೆಗೂ ನೀನೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿ ನೋಡು.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: