ಗುರುಸಮಾನರೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ!

ಸಖೀ,
ಬೆಳಗು ಆಯಿತೆಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ
ನೂರಾರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳು;

ಆಹಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ
ನಮಗಾಗಿ ತೆರೆದಿವೆ ನೋಡು ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು;

ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ
ಗುರುಸಮಾನರೇ ನಮಗಿವರೆಲ್ಲಾ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ;

ನಾವು ಆಲಿಸುವವರಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕಷ್ಟೇ
ಎಂದನ್ನುವೆವಾದರೆ ಅದಕನ್ಯರು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: