ಸೊಗಸು!

ಸಖೀ,
ಕೆಲವು ಅಪರಿಚಿತ
ಖ್ಯಾತನಾಮರು ನಮಗೆ
ಪರಿಚಿತರಾಗುವ ಪರಿಯೂ
ಸೊಗಸು;

ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ
ನಾವು ಅವರನ್ನು ಇನ್ನೆಂದೂ
ವಿಚಾರಿಸಬಾರದು ಅನ್ನುವಷ್ಟು
ಮುನಿಸು!

Advertisements

ಸೊಗಸು! ಗೆ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

  1. Badarinath Palavalli ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

    ಖ್ಯಾತನಾಮರು one (them self!) sided ಮಾತುಗಾರರು.
    ಅವರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇರುವ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು.
    ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಮುನಿಸಿಗೆ ನಮ್ಮದೂ ಇದೆ ಸಮ್ಮತಿ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: