ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ?

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮವಲ್ಲವಾಗುತ್ತಾ,
ನಮ್ಮದಲ್ಲದವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮವಾಗುವ
ಈ ಪರಿಯ ನಾ ಏನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ?

ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದವರು ದೂರವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವವರು
ಜೊತೆಯಾಗುತಿಹರು ನಮ್ಮೀ ಬಾಳಿನಲಿ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: