ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು!

ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಶೂದ್ರರು, ದಲಿತರು, ರೇಪ್, ಸ್ತ್ರೀಶೋಷಣೆ, ಪುರುಷ ವಿರೋಧಿ, ದಲಿತಪರ, ಪ್ರಗತಿಪರ, ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ, ಪ್ರಗತಿಪರರ ವಿರೋಧಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಾ?

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಅಂದರೆ, ಸಪ್ಟಂಬರ ಒಂದರಿಂದ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸಮಾಜವೋ ಹಾಗಾದರೆ?

ಆಮೇಲೆ, ಇನ್ನಾವ ವಿಷಯ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ, ಬರೆಯಲು, ಕೊರೆಯಲು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು, ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು?

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ, ವಿಷಯ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಯಲು ಬಿಡಲೇಬಾರದು, ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡೋಣವೇ? ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರಾ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: