ಭ್ರಮೆಯಲಿಹನೇ ಮನುಜ!

ಸಖೀ,
ಅಳಿದವರನು ನೆನೆನೆನೆದು ಸದಾ ಕೊರಗುತಿಹನು ಮನುಜ,
ಉಳಿದವರನು ಹಳಿ ಹಳಿದು ಅಳಿಸುತಲೇ ಇಹನು ಮನುಜ;
ತಾನು ಅಳಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನೆನೆವವರ ಗಳಿಸಿಹನೇ ಮನುಜ?
ತಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ಆಗುಳಿವೆನೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲಿಹನೇ ಮನುಜ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: