ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸು ಅತ್ತಿತ್ತ!

ಸಖೀ,
ನೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ನೆಡದಿರು ದಿಟ್ಟಿ, ಎತ್ತಿ ನೋಡು ನೀನೂ ಅತಿತ್ತ
ಸುಂದರವಿದೆ ಈ ಜಗವು ಮುದಗೊಳ್ಳುವುದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ
ಮನಕೆಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮನವಿರಿಸಿ ಸೋಲದಿರು ನೀ
ಸದಾ ಬಾಳಿನ ಚೆಲುವ ಬೆಳಗುವ ದೃಶ್ಯವನರಸುತಿರು ನೀ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: