ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ!

ಸಖೀ,
ಮಿಶ್ರ ಸವಿಯ ಮಿಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವವರು ಕೆಲವರು
ಹುಳಿಯಾದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಕೆಲವರು
ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಬಲಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಪುಕ್ಕಟೆಯೋ ಬೆಲೆತೆತ್ತೋ ತಿನ್ನಲಿಷ್ಟಪಡುವರು ಹಲವರು
ಆ ಮಾವಿನಮರ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: