ಮೂರನೆಯವರು ಬೇಕು!

ಸಖೀ,
ಮುನಿಸು ನನ್ನೊಳಗಿದೆ
ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ
ಕೇಳಿದರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಅಹಂ ಬಿಡುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ;

ತಮಾಷೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿ
ಏರಿಸಿಕೊಂಡೆವೀ ಬಿಸಿ
ತಣಿಸುವ ಮಳೆ ಬೇಕು
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು;

ಒಮ್ಮೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ
ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇರೋಣ
ಎಂದು ನನಗನಿಸಿದಂತೆ
ನಿನಗೂ ಅನಿಸದೇಕಂತೆ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: