ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ?

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ
ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನ
ಏನೇನೋ ಬರೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ
ನಾನೂ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ
ಅದಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ನೀನೇ ಹೇಳು, ನಾನಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ?

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: