ಅರಿವು ಮೂಡಿತು!

ಸಖೀ,
ಆಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾತುಗಳೇ ಆಗ
ಆ ಆಣೆ ಮಾತುಗಳ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ;

ನಂಬಿಕೆ ಇರದಾಗ ಆಣೆಗಳದೇ ಆಸರೆ
ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ;

ನಾ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಮನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ
ನನ್ನತನವನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿನಗೂ;

ಪೂರ್ತಿ ಅಳಿಯುವ ಮುನ್ನರಿವು ಮೂಡಿತು
ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ದೊರೆಯಿತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: