ಆಯ್ಕೆ ಬೇಡ!

ಸಖೀ,
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ  
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬಾಳಿದರೆ,
ಬಹುಶಃ ಬಾಳು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ;

ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇವೆಯೆಂಬ ಅರಿವು
ನಮ್ಮನ್ನು  ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: