ಪ್ರೀತಿಯನಲ್ಲ!

ಸಖೀ,
ಪ್ರೀತಿಯ ಆಟವಾಡಿ,
ನಾಟಕವಾಡಿ,
ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ
ಇತರರನ್ನು
ಸೋಲಿಸಲು
ಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ,

ಗೆಲುವನ್ನು
ಧಾರೆ ಎರೆದು
ನೀಡಿಬಿಡಬೇಕು,
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಲ್ಲಾ,
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: