ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ!

ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು, ಬರೆಯುವ ಬರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಓದುಗರ ಮನಗಳನ್ನು ಸೇರಲಿ.

ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಬೇಡ.

ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರುವುದೂ ಬೇಡ.

ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಬೇಡ.

ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಓದುಗರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು.

ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ದೊರೆತಾವು.

ತಂತಾನೆ ಮೂಡದೇ, ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮೂಡುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬರಹಗಳಿಗಾಗಿರದೇ ಕೇವಲ ಬರಹಗಾರರಿಗಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೀ ಮನಗಳಿಂದ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: