ಪ್ರೀತಿ-ದ್ವೇಷ!

ಸಖೀ,
ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನಗಳಲ್ಲಿ
ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ;
ಆದರೆ “ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ” ತುಂಬಿದ ಮನಗಳಲ್ಲಿ
ದ್ವೇಷ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಮಾಡಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: