ಪುಳಕ!

ಸಖೀ,
ನಾನು ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳು
ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ತನಕ;

ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಲ್ಲದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ
ಇರುತ್ತದೆ ಕಣೇ ಅದೇ ಪುಳಕ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: