ಮೂಗುಗಳಿವೆ!

 
ಸಖೀ,
ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಚೆಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ
ಅವು ಆ ಹೆಣ್ಣು-ಗಂಡಿನ ನಡೆವೆಯೂ ಸದಾ ಇದ್ದಿರುತ್ತವೆ
ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನೀನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಸರಿಯೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೂ ಮೂಗುಗಳಿವೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: