ಮಹಾಮಹಿಮ!

ಸಖೀ,
ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರಿಗೆ ನಾ ಪರಿಚಿತನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ
ನನ್ನವರ ನಡುವೆಯೇ ನಾ ಅಪರಿಚಿತನಾಗಿಬಿಟ್ಟೆ
ಕೂಡಿಸಿದಷ್ಟೇ ಕಳೆಯುವುದೂ ಈ  ಜಗದ ನಿಯಮ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ, ಆ ಮಹಾಮಹಿಮ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: