ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಭವಿಷ್ಯ!

ಸತ್ತವರ ಸುದ್ದಿಚಿತ್ರವನೂ ಮೆಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನಾಗು ಅನ್ನುವುದು
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರವನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಅನ್ನುವುದು,

ಈ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್‍ನ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆತೂಗುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವಿಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ,

ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿತ್ರ, ಬರಹಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲೂಬಹುದು,

ನಮಗೆ ಬೇಸರವಾದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕರೆ ತಾನೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
“ನಾನು ಬೇಸರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ” ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿತ್ರವನು ಹಾಕಬಹುದು,

ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ ನಲವತ್ತು ಲೈಕುಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ನೀಡಿ
ನಮ್ಮ ಬೇಸರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ ನೋಡಿ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: