ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ!

 

ಸಖೀ,
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ 
ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರಣ;
ಒಂದೋ ಎಲ್ಲಿಯದೋ ಋಣ,
ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗುತಿಹ ಕಾರಣ;
ಅಥವಾ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ
ಹೊಸತೊಂದು ಋಣಭಾರವನು
ಹೆಗಲೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾರಣ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: