ಬಚ್ಚಿಡಲಾರೆ!

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನು 
ನಿನ್ನಿಂದ ಎಂದೂ
ಅರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ;

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನು 
ನನ್ನಿಂದ ನೀನೆಂದೂ
ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: