ಊದಬೇಕು!

 

ಓದಬೇಕು
ಓದಿ ಖುಷಿ ಆದರೆ ಊದಬೇಕು
ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದನ್ನೇ ಓದಬೇಕು!

*****

ಓದೊಡ್ 
ಓದ್‍ದ್ ಕುಸಿ ಆಂಡ ಊದೊಡ್
ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಜನ ಅವೆನೇ ಓದೊಡ್!
*****

Read it
If you like it, spread it
Make others also read it!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: