ತಪ್ಪು-ಒಪ್ಪು!

 

ಸಖೀ,
ತಪ್ಪುಗಳ
ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು
ಏರಿ ಕೂತವರಿಗೆ
ಒಪ್ಪುಗಳ
ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ;


ನೂರು ಮಂದಿ
ಒಪ್ಪಿ ಮೆಚ್ಚಿಹರೆಂದ

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು
ಒಪ್ಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: