ಆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲಿ!

ಸಖೀ,
ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ 
ಮುಂದೆ ನೀನು ಆಗಾಗ
ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ,
ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು
ಹೊಡೆದು ಹೋಗುವಾಗ,
ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಖುಷಿ ಹೆಣ್ಣೇ;

ಈಗ ನೀ ನನ್ನೀ ಗೋಡೆಯ
ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ
ಒಂದು “ಲೈಕ್” ಹೊಡೆದೋ
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿಯೋ
ಹೋಗುವಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಕಣೇ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: