ಪ್ರೀತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು!

 

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವ ಹುಡುಕುತ್ತಲಿದ್ದೆ
ಭಾವ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಪದಗಳು ಗೌಣವಾದವು;

ನಿನ್ನ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಲಿದ್ದೆ
ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾವಗಳು ಗೌಣವಾದವು;

ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಲಿದ್ದೆ
ನನ್ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಪ್ರೀತಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: