ಅದುವೇ ಸೊಗಸು!

 

ಅವಳಿರದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ಅವಳಿರವ ಹುಡುಕಿ
ಅವನಿರದ ಹೊತ್ತಿನಲಿ ಅವನಿರವ ಹುಡುಕಿ
ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊಗಸು?

ಅವಳಿರಲು ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವನವನಿರವ ಹುಡುಕಿ
ಅವನಿರಲು ಅವನಲ್ಲಿ ಅವಳವಳಿರವ ಹುಡುಕಿ
ಬಾಳುವುದರಲ್ಲೇ ಇಹುದು ಸೊಗಸು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: