ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ!

 

ಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಕತ್ತಲಿದೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಾಣದುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ;
ನಮ್ಮನ್ನರಿತ ಮಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲರಿಯದುದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ
ನಾವರಿತ ಮಂದಿಯಲ್ಲೂ ನಾವರಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: