ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ!

ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲ,
ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇರಿ
ಆವರಿಸಿಬಿಡ್ತಾಳೆ;
ನನ್ನ ನನ್ನಿಂದಲೇ
ಕಸಿದುಬಿಡ್ತಾಳೆ,
ಮೈಮರೆಸಿಬಿಡ್ತಾಳೆ;

ಅರಿತೂ ಅರಿತೂ
ಪರವಶನಾಗ್ತೇನೆ;
ನನ್ನನ್ನು ಆಕೆಗೆ
ನಾ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡ್ತೇನೆ;

ನಿದ್ರಾರಾಣಿಯ
ಶಕ್ತಿ ಅಂಥಾದ್ದು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: