ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ!

 
ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಂಧುಗಳ
ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ
ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾದವರದೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ
ಬದುಕುಳಿದೂ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರದೂ ಅಷ್ಟೇ;

ಕಾರಣ ಅವರೋ ನಾವೋ ಅನ್ನುವುದು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತೀರ ನಗಣ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆ
ಅವನ ಮೇಲಿನೆಮ್ಮ  ನಂಬಿಕೆ ಅವನನ್ನೇ
ಜವಾಬ್ದಾರನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: