ನಿನ್ನ ದಿನಗಳು!

ಸಖೀ,
ಒಲವಿನೋಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ನೆನೆದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಜದಿ ನಿನ್ನವೇ
ನಾವು ಜಗಳವಾಡಿ 
ನೀನು ಗೆದ್ದ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನವೇ
ನಾನು ಗೆದ್ದೆನೆಂದು ಬರಿದೆ
ಭ್ರಮಿಸಿ, ನೀನು ನಕ್ಕ ದಿನಗಳೂ ನಿನ್ನವೇ
ಇಂದೇನು, ಹಿಂದೆ-ಮುಂದೇನು
ನಮ್ಮ ದಿನಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿಜವಾಗಿ ನಿನ್ನವೇ
ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು
ನನ್ನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನವೇ!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: