ಬಡತನ!

 

ಚಿಮಿಣಿಯ ಬೆಳಕು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು
ಗುಡಿಸಲ ಹೊರಗೆ ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರ ಕವಿದಿತ್ತು

ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಆತನ ಜೀವ ಹಸಿದಿತ್ತು
ಖಾಲಿಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಚಮಚ ತಾಕಿ ಸದ್ದಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ಇದ್ದ ಒಂದಷ್ಟು ಕೂಳು ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿತ್ತು
ನೀರು ಕುಡಿದು ಕೂತಾಕೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮರುಕವಿತ್ತು

ಆಕೆ ನೀಡಿದ ನೀರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು
ಆತನ ಹಸಿವು ಜೊತೆಗೆ ಕೋಪವನೂ ತಣಿಸಿತ್ತು

ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ನಾಯಿಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು
ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಹುಶಃ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು

ಬೆಳಗಾಗುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಹೆಣ ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು
ಬಡಜೀವ ಆ ಬವಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಯಸಿತ್ತು!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: