ಮನ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು!

 

ನನ್ನೀ ಮನವಾಗಿಹುದೀಗ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು
ಏನಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ನೋಡು

ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂಬುದರರಿವಿಲ್ಲ
ನನ್ನವರಾರು ಪರರಾರೆಂಬ ಅರಿವೂ ಆಗುತ್ತಲಿಲ್ಲ

ನನ್ನವರೆಂಬವರ ನಡುವೆ ಪರಕೀಯನಂತಿರುವೆ
ಯಾರೂ ಅಲ್ಲದವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿರುವೆ

ಒಡನಾಡಿಗಳ ನೋವಿಗೆ ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನ
ಅಲ್ಲಾರೋ ಅಳಿದರೆ ಕೊರಗುವುದಲ್ಲ ಈ ಮನ?!

Advertisements

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: