ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ!

 

ಸಖೀ,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬದಲಾದಾಗ ಅದರ
ಸುದ್ದಿಯನ್ನೇನೋ ನೀ
ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ ನನಗೆ;

ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲಿ
ನನ್ನ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ
ಬದಲಾದ ಸುದ್ದಿಯನೂ
ನೀಡುವೆಯಾ ನನಗೆ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: