ಬರಹಗಳಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ!

 

ಸಖೀ,
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲಾ
ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀನಿರುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನಿರದ ನನ್ನ ಬರಹಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವೆ ನಾ
ನೀನಿರದ ಆ ಮಾತುಗಳ ಮೆಚ್ಚೆ ನಿನಗೆ ಕಂಡು ಬರುವೆ ನಾ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: