ಅಸ್ತಿತ್ವ!

ಸಖೀ,
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಯ್ತು
ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವರಿವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಮಾಡಿತ್ತು
ನೀನು ನನ್ನಂಥೆ ಆಗಲಾಗದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನಂಥೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು
ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳೇ ನನ್ನ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ತಳಹದಿಯಾಗಿತ್ತು!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: