ಸಂಪರ್ಕ!

 

ಸಖೀ,
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ
ಈ “ಸಂಪರ್ಕ” ಕೈಕೊಡುವುದು 
ಈಗೀಗ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ;

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವಣ “ಸಂಪರ್ಕ”
ಎಂದೂ ಕೈಗೊಡದಿರಲಿ ಅನ್ನುವುದೇ
ಸದಾ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: