ಜಪ ಬೇಡ!

 

ಸಖೀ,
ಒಂದು ಅನ್ನದಗುಳು ನನ್ನ
ನೆತ್ತಿಗೇರಿದ್ದು ಏಕೆಂಬರಿವು 
ಇಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ;

ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ 
ಜಪದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಯಾಗಿ 
ಮಗ್ನಳಾಗಿರುವೆಯಲ್ಲಾ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: