ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ!

ಸಖೀ,
ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ;
ಕೆಲವು ನುಡಿಯದ ಹಾಗೂ
ಎಂದೂ ನುಡಿಯಲಾಗದ
ಮಾತುಗಳೂ ಕೂಡ
ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದು
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: