ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ ಕನಸುಗಳು!

ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಾನನ್ನ ಸುಂದರ
ಕನಸುಗಳನ್ನು;

ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಿಸಲು 
ಈ ಕನಸುಗಳನ್ನು;

ಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದರೆ
ದಯವಿಟ್ಟು ಸರತಿಯ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ;

ಕನಸುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ
ರೂಪವನ್ನು ನೀಡಲು 
ತಯಾರಾಗಿ ಬನ್ನಿ;

ಯಾರ ಕನಸಾದರೇನು
ನನಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ?
ಯಾರ ಬಾಳಾದರೇನು
ಹಸನಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ?

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: