ವಿರಮಿಸುವ ಮಾತು ಸಾಕು!

 

ಅವನು: “ನಾನಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಹತ್ತಾರು”

ಅವಳು: “ಒಂದರ ಅರಿವಾದರೂ ಸಾಕು ಮಂದಿ ಅತ್ತಾರು”

ಅವನು: “ಅಳಿಸುವ ಮಾತೇಕೆ ನಾನಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯೇ ಹೇಳು”

ಅವಳು: “ಕ್ರೂರಿ ನೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ ನೀ ಕೇಳು”

ಅವನು: “ನಯವಂಚನೆಯ ರಮಿಸುವ ಮಾತು ಏಕೆ ಬೇಕು?”

ಅವಳು: “ರಮಿಸುವವಲ್ಲ, ಕೆರಳದೇ ವಿರಮಿಸುವ ಮಾತು ಸಾಕು”

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: