ಕಾಲಚಕ್ರ!

 

ಸಖೀ,
ನಾನು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಾ 
ಇದೀಗ ನಮ್ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕುತ್ತಿವೆ;

ಕಾಲಚಕ್ರದ ಮಹಿಮೆಯೇನೋ
ಹತ್ತಿರದವರು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ 
ದೂರ ಹೋದರೆಂದೆಣಿಸಿದವರ
ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: