ನಿರ್ಬಂಧ ಬೇಕೆ?

 

ಸಖೀ,
ಇದೆಯೇನೆ
ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ 
ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ
ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ?

ಇರಬೇಕೇನೇ
ಆ ವಿಷಯ
ಈ ವಿಷಯ ಎಂಬ 
ನಿರ್ಬಂಧ ನೀ ಹೇಳೆ!

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: